روستای حصار
روستای حصار
روستای حصار
روستای حصار
روستای حصار

روستای حصار

قلعه ی حصار

توضیحات

تنها بنای تاریخی این روستا قلعه حصار ( قلعه آقاخان لیراوی ) مربوط به اواخر دوره قاجاریه می باشد که توسط
آقاخان لیراوی حاک وقت روستای حصار ساخته شد.این بنای خشتی به مساحت ۰۴۴ متر مربهم و دارای چ هار
برج که محل نگ عانی تفنگچیان خان بود می باشد.این بنا تاریخی ظرفیت کاربری زیهادی بها توجهه بهه بازدیهد
میدانی که توسط گروه انجام پذیرفت را دارا می باشد از جمله اقامتگاه بوم گردی و سفره خانه .

قرار گرفتن در کنار جاده مواصلاتی گناوه دیله و تهردد مسهافران و گردشهگرانی کهه جنهوب کشهور را بهرای –
مسافرت انتخاب می نمایند باعث شده گردشگر و مسافران زیادی ازاین روستای تاریخی ععور کننددکه بیشهتر
گردشگران درون استانی می باشند

با توجه به وجود اراضی حواشی جاده مذکور ضمن در نظر گرفتن حری قانونی جاده ظرفیت های ب سازی و زیعا
سازی ورودی روستا را امکان پذیر ساخته که با اجرای طهرح مهذکور بها رویکهر گردشهگری در ج هت توسهعه و
اشتغال تعدادی از جوانان گام موثری برداشت ،وجود زیرساخت ای روستا از قعیل جاده ،آب ،برق و گاز می تهوان
با ایجاد فضای سعز و احداث دفم کانال های آب ای سطحی و احداث بازارچه های یی با معماری سنتی می توان
نقش بسزایی در توسعه روستا برداشت .همچنین با ایجاد خانه های بوم گردی با توجه به اینکه در ایهن زمینهه
متقاضیان زیادی در سطح روستا وجود دارد واستقعال بسهیار خهوبی از طهرف بومیهان و سهاکنان روسهتا انجهام
پذیرفته است.
ازامتیازات بالقوه این روستا می توان به پوشش گیاهی مناطق گرمسیری )خرما(و درختان لیمو شیرین، درخت
کنار وغیره… و نزدیکی به ساحل ماسه ای و العته بندر تاریخی سی نیز با توجه به اسناد،کتب ومنابم تاریخی به
دوران سامانیان )که در قدی الایام اهالی این روستا با حفر چاه ایی در حاشیه ساحل آب شرب مورد نیاز خود
را تأمین می کردند (و واقع شدن بین دوبندر دیل و گناوه برشمرد)

ازمشکلات موجود دراین روستا می توان به موارد زیر اشاره نمود
-۱ ساخت و سازهای غیر اصولی در خصوص مرمت و نوسازی روستا
-۶ فاصله زیاد از مرکز استان
-۳ نداشتن پارکینگ و سرویس ب داشتی در روستا مناسب
-۰ عدم کارایی تعاونی های در روستا
با توجه به مطالب ارائه شده در بالا می توان به نتیجه رسید:
-۱ آموزش روستاییان در مورد کسب در آمد از گردشگری ،صنایم دستی و بوم گردی
-۶ در خصوص مرمت و نوسازی روستا با ایجاد یک الگو و آموزش دادن به دهیاران بتوان نقش م مهی در
حفظ ونگ داری بافت روستا انجام گیرد.
-۳ مرمت وب سازی قلعه هازطریق سرمایه گزاران وایجاد اقامتگاه
-۰ برگزاری جشنواره های روستایی از قعیل غذاوصنایم دستی وایجاد بازار هدف گردشگری
-۲ احداث پار ساحلی
-۲ باتوجه گردشگر فصلی وفاصله زیاد ازمرکزاستان باید تدبیری اندیشید تا در روستا جهذابیت ههای قابهل
تعلیغ تعریف شود تا بتوان از آن به عنوان یک مقصد سفر استفاده کرد.

آمار

6 بازدید
0 امتیاز
0 مورد علاقه من
0 اشتراک گذاری

نقشه